Özel Eğitimciler Derneği | ÖZDER

Faydalı Bilgiler

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BIRINCI KISIM

Genel Hükümler

Amaç

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amacı; Türk Millî Egitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri dogrultusunda, özel egitim ihtiyacı olan bireylerin egitim haklarından yararlanmalarını saglamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel egitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak egitim ve ögretim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı Ilkögretim ve Egitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Egitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Egitim Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Iş Saglıgı ve Güvenligi Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Egitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeligin uygulanmasında;

 1. Agır düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle yogun özel egitim ve destek egitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
 2. Agır düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik uyum ve öz bakım becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle yaşam boyu süren, yogun özel egitim ve destek egitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
 3. Bakanlık: Millî Egitim Bakanlıgını,

ç) Bedensel engelli birey: Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel egitim ve destek egitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,

 1. Bilim ve sanat merkezi: Örgün egitim kurumlarına devam eden; genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan ögrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını saglamak amacıyla destek egitim hizmeti vermek üzere açılan kurumu,
 2. Bilim ve sanat merkezi kayıt bölgesi: Birden fazla bilim ve sanat merkezi bulunan il ve ilçelerde bilim ve sanat merkezlerinin ögrenci kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirecekleri bölgeyi,
 3. Bireysel yetenekleri fark ettirme programı: Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan ve destek egitim programını tamamlayan ögrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri amacıyla yürütülen egitim programını,
 4. Bireyselleştirilmiş egitim programı: Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, egitim ihtiyaçları ve performansları dogrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek egitim hizmetlerini de içeren özel egitim programını,
 1. Çok agır düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel yetersizligi yanında öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamayan, yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireyi,
 2. Danışman ögretmen: Ögrencinin proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında birlikte çalıştıgı ögretmeni,

ı) Destek egitim hizmeti: Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin egitim ihtiyaçları dogrultusunda kendilerine, ailelerine, ögretmenlerine ve okuldaki diger personele uzman personel ve gerekli araç-gereçlerle sunulan danışmanlık hizmetlerini,

 1. Destek egitim odası: Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerine devam eden ögrenciler ile özel yetenekli ögrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek egitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı,
 2. Destek egitim programı: Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan ögrencilerin tüm alan ve disiplinlerle ilişkilendirilerek alındıkları egitim programını,
 3. Genel müdürlük: Millî Egitim Bakanlıgı Özel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlügünü,
 4. Görme engelli birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel egitim ve destek egitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
 5. Hafif düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki hafif düzeydeki sınırlılıgı nedeniyle özel egitim ile destek egitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
 6. Hafif düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizligi nedeniyle özel egitim ve destek egitim hizmetine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi,
 7. Işitme engelli birey: Işitme duyarlılıgının kısmen veya tamamen kaybından dolayı özel egitim ve destek egitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,

 

ö) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim uygulamaları: Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diger bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve egitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini saglamak amacıyla bu bireylere destek egitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel egitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen egitimi,

 1. Millî Egitim Bakanlıgı Bilişim Sistemleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi Modülü: Özel egitim ihtiyacı oldugu öngörülen bireylere ilişkin egitsel degerlendirme ve tanılama hizmetlerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldügü ve bilgilerin saklandıgı sistemi,
 1. Orta düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle özel egitim ile destek egitim hizmetine yogun şekilde ihtiyacı olan bireyi,
 2. Orta düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel egitim ile destek egitim hizmetine yogun şekilde ihtiyacı olan bireyi,

ş) Özel egitim: Bireysel ve gelişim özellikleri ile egitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin egitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş egitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen egitimi,

 1. Özel egitim ihtiyacı olan birey: Bireysel ve gelişim özellikleri ile egitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireyi,
 2. Özel yetenekli birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı ögrenen, yaratıcılık, sanat, liderlige ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yetenege sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bagımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi,

ü) Özel yetenekleri geliştirme programı: Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan ögrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen programı,

 1. Proje üretimi ve yönetimi programı: Ögrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri dogrultusunda bir alanda veya disiplinde danışman ögretmen rehberliginde bireysel veya grupla yürüttükleri egitim programını,
 1. Rehberlik servisi: Egitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yürütüldügü birimi,
 2. Rehberlik ve araştırma merkezi: Rehberlik hizmetleri ile özel egitim hizmetlerini planlayarak hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini saglayan kurumu,

aa) Tamamlayıcı egitim faaliyeti: Resmî özel egitim okullarında örgün egitim saatleri dışında hafta içi veya hafta sonu ögrencilerle yürütülen egitim faaliyetlerini,

bb) Uygulama sınıfı: Özel egitim uygulama okulunda (III. kademe) iş becerilerine yönelik uygulamaların yapıldıgı

ortamı,

cc) Uyum programı: Bilim ve sanat merkezine yeni kaydı yapılan ögrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında

bilgi sahibi olmak ve kurumu tanıtmak için yürütülen egitim programını,

çç) Veli: Ögrencinin annesi, babası veya yasal sorumlulugunu üstlenen kişiyi,

dd) Yetenek alanı: Özel yetenekli ögrencinin tanılandıgı genel zihinsel yetenek alanı, görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanını,

ee) Zorunlu ögrenim: Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için okul öncesinden başlayıp ortaögretim süresini de kapsayan egitim ve ögretim sürecini,

ff) BEP: Bireyselleştirilmiş egitim programını, gg) BILSEM: Bilim ve sanat merkezini,

gg) BILSEM Modülü: Bilim ve sanat merkezi yönetim bilgi sistemini, hh) RAM: Rehberlik ve araştırma merkezini,

ıı) MEBBIS-RAM Modülü: Millî Egitim Bakanlıgı Bilişim Sistemleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi Modülünü, ifade eder.

 

 

 

 

Özel egitimin temel ilkeleri

 

IKINCI BÖLÜM

Temel Ilkeler ve Amaçlar

 

MADDE 5 – (1) Türk Millî Egitiminin genel amaç ve temel ilkeleri dogrultusunda ögrencilere;

 1. Bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve egitim ihtiyaçları dikkate alınarak egitim hizmeti sunulması,
 2. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri dogrultusunda özel egitim hizmetlerinden yararlandırılması,
 3. Özel egitim hizmetlerine erken dönemde başlanması,

ç) Özel egitim hizmetlerinin özel egitim ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün oldugu kadar ayırmadan, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum saglama sürecini kapsayacak şekilde planlanıp yürütülmesi,

 1. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin egitsel performansları dogrultusunda amaç, içerik ve ögretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diger bireylerle birlikte egitim görmelerine öncelik verilmesi,

 

2

 

 1. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki egitimlerini sürdürebilmeleri için kurum ve kuruluşlarla iş birligi yapılması,
 2. Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için BEP geliştirilmesi ve egitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması,
 3. Ailelerin, özel egitim sürecinin her aşamasına aktif katılmalarının saglanması,

g) Özel egitim politikalarının geliştirilmesinde üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel egitim ihtiyacı olan bireylere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile iş birligi içinde çalışılması,

esastır.

Özel egitim hizmetlerinin amaçları

MADDE 6 – (1) Türk Millî Egitiminin genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak; özel egitim ihtiyacı olan bireylerin egitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri dogrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst ögrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını amaçlar.

IKINCI KISIM

Özel Egitim Hizmetleri

 

BIRINCI BÖLÜM

Egitsel Degerlendirme ve Tanılama ile Izleme Süreci

Egitsel degerlendirme ve tanılama esasları

MADDE 7 – (1) Bireylerin egitsel degerlendirmesi ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler RAM’larda oluşturulan özel egitim degerlendirme kurulu tarafından yapılır.

 1. Bireylerin egitsel degerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi, veli ya da zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi tarafından; resmî kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendirecegi personel tarafından RAM’a yapılır.
 2. Egitsel degerlendirme ve tanılama sürecinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Egitsel degerlendirme ve tanılama uygun ortamda, bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Saglık sorunları nedeniyle RAM’a gelemeyecek durumda olanların egitsel degerlendirme ve tanılamasıyla ilgili iş ve işlemler bu bireylerin bulundugu ortamlarda yapılır.
 2. Egitsel degerlendirme ve tanılama sonucunda özel egitim ihtiyacı oldugu tespit edilen bireyler, Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu düzenlenerek uygun egitim ortamına ve özel egitim hizmetine yönlendirilirler. Resmî özel egitim okuluna, özel egitim sınıfına ya da tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitime yönlendirilen ögrenciler için (EK-1) Rapor, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan özel egitim kurumlarında destek egitim almasına karar verilen ögrenciler için (EK-2) Rapor düzenlenir.
 3. Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek egitim almasına karar verilen ögrenciler için en fazla bir yıllık egitim planı hazırlanır. Süresi biten planlar ihtiyaç hâlinde yenilenebilir.

ç) Egitsel degerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler MEBBIS-RAM Modülü üzerinden yapılır.

 1. Egitsel degerlendirme ve tanılama işlemleri okula kayıtlı ögrenciler için okulun bulundugu bölgedeki RAM tarafından, herhangi bir okula kayıtlı olmayanlar için ise ikamet adresi ya da bakım ve barınma hizmetinden yararlandıgı kurumun bulundugu bölgedeki RAM tarafından yapılır.
 2. Egitsel degerlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile egitim ihtiyaçları birlikte degerlendirilerek egitimin her tür ve kademesindeki geçişlerde yapılır. Ayrıca bireylerin egitim performansı ve egitim ihtiyaçları dogrultusunda veli ya da okulun yazılı talebi üzerine gerektiginde tekrarlanır.
 3. Bakanlıga baglı yurtdışındaki Türk okullarında egitimlerini sürdüren özel egitim ihtiyacı olan bireylere Türkiye’deki RAM’larda egitsel degerlendirme ve tanılama hizmeti sunulur.
 4. Türkiye’de egitimine devam eden veya edecek olan yabancı uyruklu bireyler RAM’larda sunulan egitsel degerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanır. Bu bireylerden, egitsel degerlendirme ve tanılama sonucunda özel egitim ihtiyacı oldugu tespit edilenler için Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu (EK-1) düzenlenir.
 5. Özel yetenekli olarak BILSEM’e aday gösterilen ögrencilerin egitsel degerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim dogrultusunda yapılır.
 6. Egitsel degerlendirme ve tanılama süreci ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde bireyin veya velinin görüşü alınır.

Egitsel degerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler MADDE 8 – (1) Egitsel degerlendirme ve tanılama için;

 1. Bireyin, velisinin ya da okul yönetiminin yazılı talebi,
 2. Koruyucu aile yanında kalan bireyler için yapılan başvurularda koruyucu aile belgesi,
 3. Okula kayıtlı olan ögrenciler için Egitsel Degerlendirme Istek Formu (EK-3),

ç) Birey için uygun egitim ortamına yönlendirilmesi amaçlı başvurularda gerektiginde Engelli Saglık Kurulu Raporu,

 1. Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek egitim hizmeti almak üzere yapılan başvurularda Engelli Saglık Kurulu Raporu,

 

 

3

 

 1. Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek egitim hizmeti alan bireylerin raporlarının yenilenmesi için yapılan başvurularda ilgili kurumca düzenlenecek Dönem Sonu Bireysel Performans Degerlendirme Formu (EK-4),

istenir.

Kademeler arası geçişler

MADDE 9 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerin okulöncesi, ilkokul, ortaokul veya lise kademelerindeki egitime geçiş süreçlerinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Egitimin her tür ve kademesindeki geçişlerde egitsel degerlendirme ve tanılama yapılır.
 2. Il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan ögrencilerin devam edecegi okullarda RAM’ın planlaması dogrultusunda okul rehberlik servisi ile işbirligi içerisinde ögrencinin okula uyumu ve egitime erişimi ile ilgili gerekli tedbirler alınarak uygulama takip edilir.
 3. RAM’ın planlaması dogrultusunda okul rehberlik servisi ile işbirligi içerisinde ögretmenler, yöneticiler, aileler ve ögrenciler için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılır.

ç) Özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerden ders yılı sonunda kademeler arası geçiş yapacakların kayıtlı bulundugu okullarda okul yönetimleri ögrencilerin RAM’a yönlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Izleme

MADDE 10 – (1) Özel egitim hizmetlerinin planlanması ve egitimde sürekliligin saglanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren egitimin her kademesinde özel egitim ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin ilgili okul ve kurumlarca takip edilerek kayıt altına alınması esastır.

IKINCI BÖLÜM

Egitim Tür ve Kademelerindeki Özel Egitim Hizmetleri

Egitim tür ve kademelerindeki özel egitim hizmetleri

MADDE 11 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan bireylere hizmet verilen her tür ve kademedeki okul veya kurumda egitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. 0-36 aylık özel egitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi hizmetleri, ailenin bilgilendirilmesini ve desteklenmesini de içerecek şekilde yürütülür.
 2. 36 ayını tamamlayan özel egitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi egitim zorunludur. Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi dönemde egitim süresi uzatılabilir.
 3. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki egitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu bireylere yönelik özel egitim kurumları veya özel egitim sınıfları da açılabilir.

ç) Resmî özel egitim okullarında ögrenim gören özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için örgün egitim saatleri dışındaki zamanlarda tamamlayıcı egitim faaliyetleri düzenlenebilir.

 1. Ilkögretim veya ortaögretim programlarını takip eden özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerden ögrenimlerini tamamlayamayanlar ya da ögrenim çagı dışına çıkanlar ile örgün egitim kurumlarındaki ögrenim hakkını kullananların kayıtları açık ögretim okullarına yapılır.
 2. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki, teknik, sosyal veya kültürel alanlarda bilgi ve becerilerle donatılması, onların hayata kazandırılması, üretken bireyler hâline getirilmesi amacıyla bu bireylere yaygın egitim hizmetleri verilir.
 3. Örgün egitim hizmetinden dogrudan yararlanamayacak ögrencilerin uzaktan egitim yoluyla derslerini takip edebilmelerini saglamak amacıyla bu ögrencilere Bakanlıgın ilgili birimlerince teknolojik destek de dâhil olmak üzere gerekli hizmetler sunulur.
 4. Bakanlıkça düzenlenen merkezî sistem sınavları ile protokolle yapılan sınavlarda özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için gerekli tedbirler alınır.

g) Özel yetenekli bireylere her tür ve kademede kayıtlı bulundukları okulların destek egitim odalarında ve BILSEM’lerde destek egitim hizmeti verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erken Çocukluk Dönemi Egitimi, Birden Fazla Yetersizligi Olan Bireylerin Egitimi, Evde veya Hastanede Egitim, Grup Egitimine Hazırlık, Aile Egitimi

Erken çocukluk dönemi egitimi

MADDE 12 – (1) 0-36 aylık özel egitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi egitim hizmetleri il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurul kararı ile özel egitim okulları, okul öncesi egitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı bulunan egitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları dogrultusunda evlerde de yürütülür.

(2) Erken çocukluk dönemi egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Bu hizmet, velinin yazılı talebi üzerine Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunca planlanır.
 2. Bakanlıkça hazırlanan egitim programı esas alınarak özel egitim ihtiyacı olan çocuk için BEP hazırlanarak aile egitimi yoluyla hizmet verilir.

 

4

 

 1. Erken çocukluk dönemi egitim hizmetleri, ailelerin çocuklarının egitimine katılım saglayacakları şekilde kurumda veya evde yürütülür.

ç) Egitim faaliyetleri her bir çocuk için haftada 2 gün, ikişer egitim saati olacak şekilde, okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilir. Bir egitim saati 40 dakikadır.

 1. Erken çocukluk döneminde sunulacak egitim hizmetleri özel egitim ögretmenleri, okul öncesi ögretmenleri, çocuk gelişimi ve egitimi ögretmenleri tarafından yürütülür.

Birden fazla yetersizligi olan bireylerin egitimi

MADDE 13 – (1) Zorunlu ögrenim çagında olup birden fazla yetersizligi nedeniyle ilkögretim veya ortaögretim programlarına devam edemeyecek durumdaki ögrenciler için öncelikle özel egitim okullarında; özel egitim okulu bulunmayan yerleşim yerlerinde diger okullar bünyesinde, il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunun teklifi dogrultusunda valilik oluru ile sınıf açılır. Bu sınıflarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Sınıflarda özel egitim programı uygulanır. Ögrencilerin başarılarının degerlendirilmesi, takip ettikleri özel egitim programı esas alınarak hazırlanan BEP’e göre yapılır.
 2. Bu sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması ile egitim yapılır.
 3. Sınıfların mevcudu en fazla 4 ögrenciden oluşur.

ç) Dersler özel egitim ögretmenleri tarafından okutulur. Ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi; diger kademelerde din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden egitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmenleri dersin işlenişine destek vermek üzere katılır.

 1. Bu sınıflar ders, teneffüs, yemek ve diger etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldıgı okulda uygulanan programa uyarlar.
 2. Özel egitim meslek okulu veya özel egitim uygulama okulu (III. kademe) programını tamamlayan ögrencilere takip ettikleri egitim programına uygun diploma (EK-8 veya EK-9) düzenlenir.

Evde egitim hizmeti

MADDE 14 – (1) Zorunlu ögrenim çagındaki özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerden saglık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün egitim kurumlarından yararlanamayacagı ya da yararlanması durumunda saglıgı açısından risk oluşturacagı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Saglık Kurulu Raporu’nda belirtilen ögrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunun planlaması dogrultusunda ders yılı içinde evde egitim hizmeti verilebilir.

 1. Evde egitim hizmetlerinin sunulmasında aşagıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Ögrencinin evde egitim hizmeti kapsamında alacagı haftalık ders saati, sorumlu oldugu egitim programı esas alınarak ilkögretim kademesinde veya özel egitim programı uygulanan ortaögretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diger ortaögretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.
 2. Ilkögretim programını takip eden ögrenciler için okutulacak dersler belirlenirken merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaögretim programlarını takip eden ögrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise ögrencinin seçtigi ders yogunlugu dikkate alınarak planlama yapılır.
 3. Özel egitim programını takip eden ögrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ögrencilerin egitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.

ç) Ortaögretim kademesinde özel egitim programından sorumlu olan ögrenciler için egitim programında yer alan meslek dersleri dışındaki dersler için evde egitim hizmeti planlanır.

 1. Evde egitim hizmetlerinde ögrencilerin egitim ihtiyaçları ile takip edecekleri egitim programı esas alınarak; özel egitim ögretmenleri, okul öncesi ögretmenleri, sınıf ve diger alan ögretmenleri görevlendirilir. Ögretmen görevlendirmesinde öncelikle ögrencinin kayıtlı bulundugu okulda veya o yerleşim yerindeki egitim kurumlarında görev yapan kadrolu ögretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki egitim kurumlarında veya RAM’larda görev yapan kadrolu ögretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.
 2. Ögrencilerin başarı durumlarının degerlendirilmesi, sorumlu oldugu egitim programının uygulandıgı okullardaki degerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutulan derslerin puanları e-Okul Sistemine işlenir. Ögrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur.
 3. Bireylerin başarı degerlendirme sonuçları ögretmenler tarafından, ögrencinin kayıtlı bulundugu okul yönetimine bildirilir. Sınıf geçme ve diger işlemler, kayıtlı olunan okul yönetimi tarafından yürütülür.
 4. Evde egitim hizmeti süresince bu ögrencilerin okula devam zorunlulugu aranmaz ve devam zorunlulugu aranmamasına yönelik e-Okul Sisteminde işlem yapılır.
 1. Evde egitim hizmetinden yararlanan ögrencilere verilen egitim hizmetleri, bilişim teknolojileri de kullanılarak desteklenir.
 2. Evde egitim hizmeti hafta içi verilebilecegi gibi hafta sonları da verilebilir.
 1. Mesleki ve teknik egitim programlarının uygulandıgı okullarda kayıtlı olan ögrencilerden sadece 9 uncu sınıf ögrencileri için evde egitim hizmeti sunulur.

 

5

 

Hastanede egitim hizmeti

MADDE 15 – (1) Zorunlu ögrenim çagındaki özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerden saglık problemi nedeniyle saglık kuruluşlarında yatarak tedavi gören ögrencilerin egitimlerini sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunun teklifi ve Saglık Bakanlıgının uygun görüşü üzerine Valilik Olur’u ile hastane sınıfları açılır. Bu sınıflarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Egitim hizmeti, velinin yazılı talebi ve ögrencinin tedavisinden sorumlu hekimin yazılı görüşü ile saglanır.
 2. Bu sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması ile egitim yapılır.
 3. Sınıfa gelemeyecek durumda olan ögrencilere odalarında egitim verilir.

ç) Egitim alacak ögrencilerin hastalıgı ve egitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ilkögretim veya özel egitim programı uygulanan ortaögretim kademesinde ögrencilerin haftalık ders saati haftada 10 ders saatinden; diger ortaögretim kademesinde olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.

 1. Derse başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, egitim alacak ögrencinin saglık durumu ve hastane şartları dikkate alınarak il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.
 2. Hastane sınıflarında egitimlerini sürdüren ögrencilere kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan ögretim programları uygulanır.
 3. Ögrencilerin başarı durumlarının degerlendirilmesi, kayıtlı bulundukları sınıftaki degerlendirme ölçütlerine göre hastane sınıfında okutulan dersler için yapılır. Okutulan bu derslerin puanları e-Okul Sistemine işlenir. Ögrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur.
 4. Hastane sınıfındaki ögrencilerin başarı degerlendirme sonuçları ögretmenler tarafından ögrencilerin kayıtlı bulundukları okul yönetimine bildirilir. Sınıf geçme, diger iş ve işlemler kayıtlı oldukları okul yönetimi tarafından yürütülür.
 1. Hastanede egitim hizmeti süresince bu ögrencilerin okula devam zorunlulugu aranmaz ve e-Okul Sisteminde devam zorunlulugu aranmamasına yönelik işlem yapılır.
 2. Hastane sınıfı normunda bulunan sınıf ögretmenleri bu sınıfta egitim alacak ögrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu ile iş birligi içinde çalışır.

ı) Hastane sınıfında egitim alan ögrencilerin egitim ihtiyaçları ile takip edecekleri program esas alınarak; özel egitim ögretmenleri, okul öncesi ögretmenleri, sınıf ve diger alan ögretmenleri görevlendirilir.                                                                                                                       Ögretmen görevlendirmesinde hastane sınıfının bulundugu egitim bölgesindeki egitim kurumlarında görev yapan kadrolu ögretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise bu egitim kurumlarındaki veya RAM’larda görev yapan kadrolu ögretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

 1. Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin egitimleri takip ettikleri ögretim programları esas alınarak verilir. Bu durumda hastane sınıfında verilen egitimin başarı degerlendirmesi yapılmaz.
 2. Hastanede egitim hizmetinden yararlanan ögrencilere verilen egitim hizmetleri, bilişim teknolojileri de kullanılarak desteklenir.
 3. Ilkögretim programını takip eden ögrenciler için okutulacak dersler belirlenirken merkezî sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaögretim programlarını takip eden ögrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise ögrencinin seçtigi ders yogunlugu dikkate alınarak planlama yapılır.
 4. Özel egitim programını takip eden ögrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ögrencilerin egitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.
 5. Ortaögretim kademesinde özel egitim programından sorumlu olan ögrenciler için egitim programında yer alan meslek dersleri dışındaki dersler için hastanede egitim hizmeti planlanır.

(2) Mesleki ve teknik egitim programlarının uygulandıgı okullarda kayıtlı olan ögrencilerden sadece 9 uncu sınıf ögrencileri için hastanede egitim hizmeti sunulur.

Grup egitimine hazırlık uygulaması

MADDE 16 – (1) Özel egitim programları uygulanan özel egitim okulları ile bu programların uygulandıgı sınıflarda tuvalet egitimini kazanamamış, yogun davranış problemleri gösteren ve grup egitimine uyum saglayamayan ögrencilerin grup egitimine hazırlanması amacıyla bire bir egitim uygulaması yapılır. Bu uygulamanın yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Uygulama, ders saatleri içerisinde okul yönetimince belirlenen uygun bir ortamda yapılır.
 2. Bu egitimi alacak ögrencilerin tespiti ile ögrencilerin alacagı haftalık ders saati ve yürütülecek egitim faaliyetlerine ilişkin planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde BEP geliştirme birimince yapılır.
 3. Ögrenciler bu uygulamanın dışında kalan sürelerde BEP geliştirme biriminin planlaması dogrultusunda egitimlerine sınıflarında devam edebilirler. Bu kapsamda grup egitimine katılamayan ögrenciler için devam zorunlulugu aranmaz ve e-Okul Sisteminde devam zorunlulugu aranmamasına yönelik işlem yapılır.

ç) Grup egitimine hazırlık uygulamalarını özel egitim ögretmenleri yürütür.

Tamamlayıcı egitim faaliyetleri

MADDE 17 – (1) Tamamlayıcı egitim faaliyetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Egitim faaliyeti, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda okul yönetimince planlanır.
 2. Egitim faaliyeti, bire bir ya da aynı tür yetersizlige sahip en fazla 3 ögrenci ile yürütülür.

 

6

 

 1. Egitim faaliyeti, her bir ögrenci için haftalık 2 ders saati olacak şekilde planlanır.

ç) Egitim faaliyeti, ögrencinin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve egitim ihtiyaçları ile akademik yeterlikleri dogrultusunda yürütülür.

 1. Egitim faaliyeti özel egitim ögretmenleri tarafından yürütülür. Egitim faaliyetinin yürütülmesinde bir özel egitim ögretmeni görevlendirilir.

Aile egitimi hizmetleri

MADDE 18 – (1) Aile egitimi, her tür ve kademedeki özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerin egitimine katkı saglamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve egitim hizmetlerini içerir. Bu hizmetler Bakanlıkça hazırlanan aile egitimi programı dogrultusunda okul ve kurumlarda yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Egitim Programları

Egitim programlarının esasları

MADDE 19 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin devam ettigi özel egitim okulları ve özel egitim sınıflarında Bakanlıkça hazırlanan ilkögretim veya mesleki ve teknik egitim programları ile ögrencilerin egitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre hazırlanmış özel egitim programları uygulanır.

(2) Özel yetenekli bireylerin egitiminde, egitim aldıkları alanlarla ilgili üst düzey becerileri kazandıracak zenginleştirmelere yer verilmesi esastır.

Bireyselleştirilmiş egitim programı

MADDE 20 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri egitim programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır. Bu programda;

 1. Egitim planında yer alan yıllık amaçlara ve kısa dönemli amaçlara,
 2. Sunulacak destek egitim hizmetinin türüne, süresine ve hizmetin kimler tarafından nasıl saglanacagına,
 3. Ögretim ve degerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile ögretim materyallerine, ç) Egitim ortamına ilişkin düzenlemelere,
 4. Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile olumlu davranış kazandırmaya yönelik uygulanacak yöntem ve tekniklere,
 5. Ögrencinin kişisel bilgilerine, yer verilir.

Bilim ve sanat merkezlerinin egitim programları MADDE 21 – (1) BILSEM’e kayıtları yapılan ögrenciler;

 1. Uyum,
 2. Destek egitim,
 3. Bireysel yetenekleri fark ettirme, ç) Özel yetenekleri geliştirme,
 4. Proje üretimi ve yönetimi, programına alınırlar.

(2) Programları tamamlayan ögrencilere tamamladıgı her programın sonunda bilim ve sanat merkezi müdürlügünce “Program Tamamlama Belgesi” (EK – 10) verilir.

BEÇINCI BÖLÜM

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Egitim Uygulamaları

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim

MADDE 22 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan bireyler Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda her tür ve kademedeki egitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürebilirler.

 1. Özel egitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel egitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilirler.
 2. Okul öncesi egitim, ilkögretim ya da mesleki ve teknik egitim programlarının uygulandıgı özel egitim okullarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim verilebilir.
 3. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim yapılan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulması zorunludur.
 4. Ögrenci Davranışlarını Degerlendirme Kurulu ile Ödül ve Disiplin Kurulu’nda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerine devam eden ögrencilerle ilgili alınacak kararlarda BEP geliştirme birimiyle iş birligi yapılır.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim

MADDE 23 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim hizmetlerinin sunulmasında aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Ögrenciler, kayıtlı bulundukları okulda uygulanan egitim programını takip ederler. Ögrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
 2. Ortaögretimi tamamlayan ögrencilere akranlarına verilen diploma düzenlenir.

 

7

 

 1. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim yapılan okullarda özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılır ve destek egitim odası açılır.

ç) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim uygulaması yapılan okullarda özel egitim ihtiyacı olan bireyler gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda ve her bir şubede 2 ögrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilir. Ancak bu sayı birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda ihtiyaç dogrultusunda artırılabilir.

 1. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim yapılan özel egitim okullarında sınıf mevcutları 5’i özel egitim ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi egitimde en fazla 14; diger kademelerde 15 ögrenci olacak şekilde oluşturulur.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim uygulamalarında başarının degerlendirilmesi MADDE 24 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerine devam eden ögrencilerin başarılarının

degerlendirilmesinde kayıtlı oldugu okulda uygulanan mevzuatın yanında aşagıdaki hususlar da dikkate alınır:

 1. Ögrencilerin başarıları BEP’lerine göre degerlendirilir.
 2. Tüm ölçme ve degerlendirme süreçlerinde ögrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve egitim performansları dogrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
 3. Özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için merkezi sistem sınavlarında gerekli tedbirler alınır.

ç) Işitme yetersizligi, zihinsel yetersizligi veya otizmi olan ögrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Bu ögrenciler merkezi sistem sınavlarında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar. Ögrencilerin yabancı dil dersinden muaf olma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir.

 1. Görme yetersizligi olan ögrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş deger sorular hazırlanarak degerlendirme yapılır.
 2. Motor becerilerde yetersizligi olan ögrenciler velinin yazılı talebi dogrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
 3. Ögrencilere, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda ilkokulda bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

Destek egitim odası

MADDE 25 – (1) Okul öncesi, ilkögretim ve ortaögretim kademesinde egitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerini sürdüren ögrenciler için il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunun teklifi dogrultusunda il veya ilçe milli egitim müdürlüklerince destek egitim odası açılır. Destek egitim odasında egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Egitim alacak ögrenciler, bu ögrencilere okutulacak dersler ile ögrencilerin alacagı haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda belirlenir. Bu planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde yapılır.
 2. Destek egitim odasında görev alacak ögretmenlerin çalışma programları okul yönetimince yapılır.
 3. Destek egitim alacak ögrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek egitim odası açılabilir.

ç) Destek egitim odasında ögrencilerin egitim performansları dikkate alınarak bire bir egitim yapılır. Ancak, BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda gerektiginde egitim performansı aynı seviyede olan ögrencilerle bire bir egitimin yanında en fazla 3 ögrencinin bir arada egitim alacagı grup egitimi de yapılabilir.

 1. Destek egitim BEP geliştirme biriminin planlaması dogrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde haftasonu da planlanabilir. Ögrenciye ders saatleri içinde egitim verilecekse destek egitim alması planlanan dersin saatinde o derse ilişkin egitim verilir.
 2. Özel yetenekli ögrencilerin yetenek alanları dogrultusunda takip ettikleri dersler destek egitim odasında zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak verilir. Bu programlar ögrencilerin devam ettikleri örgün egitim kurumlarında uygulanan egitim programı ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.
 3. Destek egitim odasında; ögrencilerin egitim ihtiyaçları takip ettikleri egitim programı ve ögrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel egitim ögretmenleri, okul öncesi ögretmenleri, sınıf ve diger alan ögretmenleri okul yönetiminin teklifi dogrultusunda il veya ilçe millî egitim müdürlüklerince görevlendirilir.
 4. Ilkokul ve ortaokullardaki destek egitim odalarında özel yetenekli ögrencilere egitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan ögretmenleri de görevlendirilebilir.

g) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek egitim odalarında görevlendirilmez.

Özel egitim sınıflarının açılması

MADDE 26 – (1) Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda ayrı bir sınıfta egitim almalarına karar verilen özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için resmî ve özel okullarda il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunun teklifi dogrultusunda Valilik Oluru ile özel egitim sınıfları açılır. Açılan özel egitim sınıfına ilişkin bilgiler Bakanlıgın kurum bilgilerinin veri girişi yapılan sistemine işlenir.

 1. Özel egitim sınıfı açılması için düzenlenecek Valilik Olurunda, bünyesinde özel egitim sınıfı açılacak olan okulun adı, açılacak özel egitim sınıfının kademesi, sınıfta uygulanacak egitim programı ve egitim verilecek yetersizlik türüne dair bilgiler yer alır.
 2. Özel egitim sınıfı açılması sürecinde; yerleşim yerinde Yönetmeligin 27 nci ve 28 inci maddeleri dogrultusunda açılmış olan mevcut özel egitim sınıflarının egitim hizmeti verdigi kademe, sınıflara kayıtlı olan ögrencilerin yetersizlik türü,

 

8

 

sınıfların kapasitesinin azami sayıya ulaşıp ulaşmadıgı ve bu sınıflara taşıma yoluyla egitime erişim saglanıp saglanamayacagı ile yerleşim yerinde bulunan özel egitim okullarının ögrenci kapasitelerinin degerlendirilerek ihtiyaç olması halinde yeni bir sınıf açılması ile ilgili iş ve işlemler başlatılır.

Ilkögretim programı uygulayan özel egitim sınıfları

MADDE 27 – (1) Görme veya işitme engelli ögrenciler için ilkokullarda özel egitim sınıfları açılır. Ilkokulu tamamlayan ögrencilerin 5 inci sınıftan itibaren yetersizligi olmayan akranlarıyla tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması yoluyla aynı sınıfta egitim görmeleri saglanır.

 1. Imam Hatip Ortaokulları haricindeki diger ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde hafif düzeyde zihinsel engeli olan ögrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için özel egitim sınıfları açılır.
 2. Bu sınıflarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Aynı tür yetersizligi olan ögrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile egitim yapılır.
 2. Ögrenciler, ilkögretim programını takip ederler. Ögrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
 3. Sınıfların mevcudu en fazla 10 ögrenciden oluşur. Ancak otizmi olan ögrenciler için sınıf mevcutları en fazla 4’tür. ç) Ögrenciler BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda bazı dersleri ve sosyal etkinlikleri diger akranları ile bir

arada yaparlar.

 1. Görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için açılan sınıflarda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar dersler özel egitim ögretmeni tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri alan ögretmenlerince okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmeni ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
 2. Hafif düzeyde zihinsel yetersizligi veya hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için açılan sınıflarda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ve beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar dersler özel egitim ögretmeni tarafından okutulur. Ilkokulda açılan sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi, ortaokulda açılan sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden egitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
 3. Işitme yetersizligi, zihinsel yetersizligi veya otizmi olan ögrenciler için yabancı dil dersi zorunlu dersler arasında yer almaz. Bu ögrenciler merkezi sistem sınavında yabancı dil ders sınavından muaf tutulurlar.
 4. Görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için açılan özel egitim sınıflarında görme veya işitme engelliler ilkokulları haftalık ders çizelgesi uygulanır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizligi veya hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için açılan özel egitim sınıflarında bu engel türlerine göre hazırlanan haftalık ders çizelgesi uygulanır.
 1. Bu sınıflar ders, teneffüs, yemek ve diger etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldıgı okulda uygulanan programa uyarlar.
 2. Görme yetersizligi olan ögrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş deger sorular hazırlanarak degerlendirme yapılır.

Özel egitim programı uygulayan özel egitim sınıfları

MADDE 28 – (1) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki egitim veren ortaögretim kurumlarında özel egitim programı uygulayan özel egitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Aynı tür yetersizligi olan ögrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile egitim yapılır.
 2. Sınıfların mevcutları oluşturulurken takip edilen özel egitim programının uygulandıgı okullardaki sınıf mevcutları esas alınır.
 3. Yetersizlik türüne göre hazırlanmış özel egitim programları uygulanır.

ç) Orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ile orta veya agır düzeyde otizmi olan ögrenciler için açılan sınıflarda ilkögretim kademesinde özel egitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesi; ortaögretim kademesinde özel egitim uygulama okulu (III. kademe) haftalık ders çizelgesi uygulanır.

 1. Görme, işitme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ile hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için ortaögretim kademesinde açılan sınıflarda özel egitim meslek okulu haftalık ders çizelgesi uygulanır.
 2. Hafif düzeyde zihinsel yetersizligi veya hafif düzeyde otizmi olan ögrencilere ortaögretim kademesinde özel egitim sınıfı açılabilmesi için bu okullarda iş egitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında okutulacak mesleki egitim programlarının uygulanabilecegi alan ve dalların olması zorunludur. Açılan sınıflara devam eden ögrenciler için okulda bulunan alanlar içinden tek bir alana yönlendirme yapılır. Aynı okulda birden fazla özel egitim sınıfı bulunması halinde ise sınıflar için birden fazla alana yönlendirme yapılabilir.
 3. Ögrencilerin başarılarının degerlendirilmesi, takip ettikleri programın uygulandıgı özel egitim okullarındaki degerlendirme ölçütlerine göre yapılır.
 4. Okul öncesi kademesinde açılan sınıflarda etkinlikler okul öncesi ögretmeni ile özel egitim ögretmeni tarafından okutulur.
 1. Ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde açılan sınıflarda dersler özel egitim ögretmenleri tarafından okutulur. Ancak, ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi ile diger kademelerdeki din kültürü ve ahlak bilgisi,

 

 

9

 

görsel sanatlar, müzik ve beden egitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmenleri ders işlenişine destek vermek üzere katılır.

 1. Bu sınıflar ders, teneffüs, yemek ve diger etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldıgı okulda uygulanan programa uyarlar.

ı) Özel egitim meslek okulu ve özel egitim uygulama okulu (III. kademe) programını tamamlayan ögrencilere takip ettikleri egitim programına uygun diploma (EK-8 veya EK-9) düzenlenir.

 1. Ögrenciler BEP geliştirme biriminin planlaması dogrultusunda bazı dersleri ve sosyal etkinlikleri diger akranları ile bir arada yapabilirler.
 2. Görme yetersizligi olan ögrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş deger sorular hazırlanarak degerlendirme yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Egitim Okul ve Kurumları

Özel egitim okul ve kurumlarının açılması

MADDE 29 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin egitime erişimlerini saglamak üzere yerleşim yerinin özellikleri, ulaşım imkânları ve bireylerin sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça özel egitim okul ve kurumları açılır.

(2) Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin egitsel degerlendirme ve tanılaması ile bu bireylere sunulan egitimin niteligini artırmak için araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve izleme yapmak üzere Bakanlıkça Araştırma Geliştirme Egitim ve Uygulama Merkezi ve merkez bünyesinde okul açılabilir. Araştırma Geliştirme Egitim ve Uygulama Merkezi ve merkez bünyesinde açılacak okulun işleyişi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanan yönetmelikle düzenlenir.

Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi egitim kurumları

MADDE 30 – (1) 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel egitim anaokulu açılabilecegi gibi bu çocuklar için, ilkokul kademesinde egitim veren özel egitim okulları, bagımsız anaokulları ve diger ilkokullar bünyesinde özel egitim anasınıfları da açılır.

(2) Egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Sınıf mevcutları en fazla 5 ögrenciden oluşur. Bu sınıflarda yetersizligi olmayan çocuklar da ögrenim görebilir. Bu durumda 5’i özel egitim ihtiyacı olan ögrenci olmak üzere sınıf mevcutları en fazla 14 ögrenciden oluşur.
 2. Sınıflar oluşturulurken öncelikle aynı tür yetersizligi olan çocuklar aynı sınıfta olacak şekilde planlama yapılır. Ancak zorunlu hâllerde farklı tür yetersizligi olan çocuklar da bir arada egitim görebilir.
 3. Bakanlıkça hazırlanan egitim programı uygulanır. Bu program esas alınarak hazırlanan çocuga yönelik gelişim raporu her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örnegi veliye verilir.

ç) Okul yönetimince düzenlenen zaman çizelgesine göre ögretmenlerin günlük çalışma ders saati süresini aşmayacak biçimde egitim yapılır.

 1. Özel egitim okulları bünyesinde faaliyet gösteren özel egitim anasınıfları bulundukları okulların günlük zaman çizelgesine uyarlar.
 2. Özel egitim anaokulu ile özel egitim anasınıflarında günde 50’şer dakikalık 6 etkinlik saati süre ile egitim verilir. Ancak özel egitim anasınıflarında egitim ve ögretime başlama ve bitiş saati ile ögle yemegi saati, bünyesinde açıldıgı okulun günlük zaman çizelgesine göre planlanır.
 3. Etkinlikler okul öncesi ögretmeni ile özel egitim ögretmeni tarafından yürütülür.

Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilkögretim kurumları

MADDE 31 – (1) Işitme, görme veya bedensel yetersizligi olan bireyler için gündüzlü ya da yatılı özel egitim ilkokulları ile özel egitim ortaokulları; hafif düzeyde zihinsel yetersizligi olan bireyler için gündüzlü özel egitim ilkokulları ve özel egitim ortaokulları açılır. Bu okullarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Ögrenciler, ilkögretim programını takip ederler. Ögrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
 2. Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dagılımı, takip edilen haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
 3. Işitme engelli ögrenciler veya hafif düzeyde zihinsel engelli ögrencilere egitim verilen ilkokul ve ortaokullarda yabancı dil dersi zorunlu dersler arasında yer almaz.

ç) Hafif düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler için açılmış okullarda hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için şube açılarak egitim verilir.

 1. Sınıf mevcutları en fazla 10 ögrenciden oluşur. Ancak otizmi olan ögrenciler için sınıf mevcutları en fazla 4 ögrenciden oluşur.
 2. Işitme veya görme engelli ögrencilere egitim verilen ilkokullarda dersler özel egitim ögretmeni; ortaokullarda ise dersler alan ögretmenleri tarafından okutulur. Ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersi alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.

 

 

10

 

 1. Hafif düzeyde zihinsel yetersizligi veya hafif düzeyde otizmi olan ögrencilere egitim verilen ilkokul ve ortaokullarda dersler özel egitim ögretmeni tarafından okutulur. Ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi; diger kademelerdeki din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden egitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
 2. Özel egitim ilkokulları ve ortaokullarında orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrencilere, orta veya agır düzeyde otizmi olan ögrencilere ve birden fazla yetersizligi olan ögrencilere bu kademelerde egitim verilecek özel egitim programı uygulayan sınıflar açılabilir. Bu sınıflarda egitim ve ögretim ile ilgili iş ve işlemler 13 üncü ve 28 inci maddeler dogrultusunda yürütülür.

g) Dönem sonlarında ögrencilere karne verilir.

(2) Orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi olan bireyler ile orta veya agır düzeyde otizmi olan bireyler için gündüzlü özel egitim uygulama okulu (I. kademe) ve özel egitim uygulama okulu (II. kademe) açılır. Bu okullarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Bakanlıkça hazırlanan özel egitim programı uygulanır. Ögrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
 2. Bu okullarda orta veya agır zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ile orta veya agır düzeyde otizmi olan ögrenciler ayrı şubelerde egitim görürler. Sınıfların mevcutları en fazla; zihinsel yetersizligi olanlar için 8, otizmi olan ögrenciler için 4 ögrenciden oluşur.
 3. Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dagılımı özel egitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.

ç) Dersler özel egitim ögretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi; ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden egitimi alanlarına ilişkin dersler ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmenleri de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.

 1. Dönem sonlarında ögrencilere karne ve bireysel gelişim raporu verilir.

Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaögretim kurumları

MADDE 32 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için mesleki egitim veren okullar açılabilir.

 1. Ilkögretim programlarını tamamlayan işitme veya bedensel yetersizligi olan bireyler için gündüzlü veya yatılı özel egitim meslek liseleri açılır. Bu okullarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Bakanlıkça hazırlanan meslek programları uygulanır. Ögrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
 2. Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dagılımı meslek programı türündeki haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
 3. Sınıf mevcutları en fazla 15 ögrenciden oluşur. Özel egitim meslek liselerinde atölye ve laboratuvarlarda okutulan uygulamalı meslek derslerinde gruplar en fazla 10 ögrenciden oluşur.

ç) Işitme engelli ögrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulurlar. Ögrencilerin yabancı dil dersinden muaf olma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul Sistemine işlenir.

 1. Bu okullarda dersler alan ögretmenleri tarafından okutulur.
 2. Bu okullardan mezun olan ögrencilere tamamladıkları alan ve dala ait diploma verilir.
 3. Işitme engelli bireyler için açılan okullarda hafif düzeyde zihinsel yetersizligi veya otizmi olan ögrenciler ile görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için özel egitim meslek okulu programı uygulayan; orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi veya otizmi olan ögrenciler için özel egitim uygulama okulu (III. kademe) programı uygulayan sınıflar açılabilir. Bu sınıflarda egitim ve ögretim ile ilgili iş ve işlemler bu Yönetmeligin ilgili maddeleri dogrultusunda yürütülür ve gündüzlü olarak egitim hizmeti verilir.
 1. Ilkögretim programlarını tamamlayan; genel veya mesleki ve teknik ortaögretim programlarına devam edemeyecek durumdaki hafif düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ve hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler ile görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için iş ve meslege yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü özel egitim meslek okulları açılır. Bu okullarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Okullarda akademik bilgi ve becerileri içeren özel egitim programı ile meslek alanları ve dallarına yönelik mesleki egitim programı uygulanır.
 2. Görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için ayrı okullar açılır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ile hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler aynı okulda ayrı şubelerde egitim görürler. Sınıf mevcutları en fazla; otizm olan bireyler için 4, diger engel türleri için 10 ögrenciden oluşur. Atölye ve laboratuvarlarda okutulan uygulamalı meslek derslerinde grup sayılarının oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.
 3. Dersler özel egitim ögretmeni tarafından okutulur. Ancak din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden egitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.

ç) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dagılımı haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.

 

 

11

 

 1. Okullarda alan ve dalların açılması ve kapatılması ile ilgili kararlar il istihdam ve mesleki egitim kurulu tarafından alınarak valiliklerce Bakanlıga önerilir. Alan ve dal açılması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yapılır.
 2. 9 uncu sınıfta meslek alanlarına yönelik atölye ve laboratuvarlarda okutulan uygulamalı meslek derslerindeki temel becerilerin ögretiminin yanı sıra meslek alanları ve dalları hakkında genel bilgilendirme yapılır.
 3. BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda ögrenciler için 9 uncu sınıfın sonunda alan ve dal seçimi yapılır.
 4. Il istihdam ve mesleki egitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Egitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan ve dallarında ögrenim gören ögrencilerin 12 nci sınıfta işletmelerde mesleki egitim görmeleri esastır. Il istihdam ve mesleki egitim kurulu kararıyla ilgili alan ve dalın modüler egitim programlarını uygulamaya elverişli egitim birimi bulunan işletmelere, 11 inci sınıf ögrencileri de mesleki egitim için gönderilebilir.
 1. Işletmelerde mesleki egitim ile ilgili işlemler 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Egitim Bakanlıgı Ortaögretim Kurumları Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda yürütülür.
 2. Işletmelerde mesleki egitime devam edemeyen ögrenciler teorik ve uygulamalı egitimlerini programlar temel alınarak okulda sürdürürler.

ı) Işletmelerde mesleki egitime devam eden ögrenciler 3308 sayılı Mesleki Egitim Kanununun verdigi haklardan yararlanırlar.

 1. Işletmelerde mesleki egitime başlandıgı tarihten itibaren ögrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemleri yapılır.
 2. Işletmelerde mesleki egitime gönderilecek ögrencilerin velisinden Veli Muvafakat Belgesi (EK-5) alınır.
 3. Işletmelerde mesleki egitime giden ögrencilerin izlenmesi amacıyla koordinatör ögretmen tarafından Iş Yeri Gözlem ve Izleme Formu (EK-6), işveren tarafından Ögrenci Devam Takip Çizelgesi (EK-7) doldurulur.
 4. Işletmelerde mesleki egitime giden ögrencilerin işe ya da iş yerine uyum saglamaları amacıyla gerekli düzenlemeler yapılarak tedbirler alınır. Alınan tedbirlere ragmen uyum sorunu yaşayan ögrenciler koordinatör ögretmen tarafından BEP geliştirme birimine bildirilir. Bu ögrenciler yeni bir işletmede ya da okulda egitimlerine devam ederler.
 5. Dönem sonlarında ögrencilere karne verilir. Ögrencilere mezun olduklarında Özel Egitim Meslek Okulu Diploması (EK-8) düzenlenir. Bu diploma, özel egitim meslek okulu mezunu olan bireylere yüksekögretime devam etme ve bagımsız iş yeri açma hakkı saglamaz. Ancak, bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını saglar.
 6. Görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için açılan okullarda hafif düzeyde zihinsel yetersizligi ile hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için; hafif düzeyde zihinsel yetersizligi ile hafif düzeyde otizmi olan ögrenciler için açılan okullarda görme veya işitme yetersizligi olan ögrenciler için özel egitim meslek okulu programı uygulayan sınıflar açılabilir.
 7. Bu okullarda orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi ile orta veya agır düzeyde otizmi olan ögrenciler için özel egitim uygulama okulu (III. kademe) programı uygulayan sınıflar da açılabilir. Bu sınıflarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde bu maddenin dördüncü fıkrasındaki hükümler dikkate alınır.
 1. Özel egitim uygulama okulunda (II. kademe) veya bu okulun programını uygulayan özel egitim sınıfında egitimini tamamlayan ögrenciler ile ortaögretim programlarına devam edemeyecek durumdaki orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ile orta veya agır düzeyde otizmi olan ögrencilere gündüzlü özel egitim uygulama okulu (III. kademe) açılır. Bu okullarda egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Bakanlıkça hazırlanan özel egitim programı uygulanır.
 2. Programda yer alan iş becerilerine yönelik kazanımlara ilişkin uygulamalar derslikte ve uygulama sınıfında yürütülür.
 3. Orta veya agır düzeyde zihinsel yetersizligi olan ögrenciler ile orta veya agır otizmi olan ögrenciler ayrı şubelerde egitim görürler. Sınıfların mevcutları en fazla; zihinsel yetersizligi olanlar için 8, otizmi olan ögrenciler için 4 ögrenciden oluşur. Uygulama sınıflarında grup sayılarının oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.

ç) Dersler özel egitim ögretmeni tarafından okutulur. Ancak görsel sanatlar, müzik, beden egitimi alanlarına ilişkin dersler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile iş becerilerine yönelik dersler ilgili alan ögretmenleri tarafından okutulur. Alan ögretmeni tarafından okutulan derslere özel egitim ögretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.

 1. Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dagılımı haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
 2. Dönem sonlarında ögrencilere karne ve bireysel gelişim raporu verilir. Ögrencilere mezun olduklarında Özel Egitim Uygulama Okulu (III. Kademe) Diploması (EK-9) düzenlenir. Bu diploma, özel egitim uygulama okulu mezunu olan bireylere yüksekögretime devam etme ve bagımsız iş yeri açma hakkı saglamaz. Ancak bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını saglar.

Özel yetenekli bireylerin egitimi amacıyla açılan kurumlar

MADDE 33 – (1) Örgün egitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarından özel yetenekli olarak tanılanan ögrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını saglamak amacıyla destek egitim vermek üzere BILSEM’ler açılır. BILSEM’lerde egitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Egitim ve ögretim etkinlikleri BILSEM’lerde ögrencinin örgün egitim saatleri dışındaki zamanlarda hafta içi veya hafta sonu planlanabilir.

 

 

12

 

 1. BILSEM’lerde, özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için ögrencilerin yeteneklerine uygun zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak proje tabanlı, disiplinler arası egitim programı uygulanır ve egitim etkinlikleri düzenlenir.
 2. BILSEM’lerde uygulanan egitim programları esas alınarak ögrencilerin egitim ihtiyaçları dogrultusunda BEP hazırlanır ve egitim hizmeti birebir veya grup egitimi şeklinde yürütülür.

ç) Egitim ve ögretim etkinlikleri, egitim ve ögretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu ve kış okulu ile ögrenci kampları da yapılabilir. Egitim ve ögretim yılı içerisindeki her dönem sonunda BILSEM’ler tarafından hazırlanan degerlendirme raporları valiliklerce Bakanlıga gönderilir.

 1. BILSEM’e ögrenci alımı Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir. Kayıt hakkı kazanan ögrencilere BILSEM’lerde ve destek egitim odalarında egitim verilir.
 2. BILSEM’e ögrenci alım takvimi dışında genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli oldugu belirlenen ögrencilere destek egitim odalarında egitim verilir. BILSEM’e ögrenci alım takvimi dışında görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilecek ögrencilerin talebi, ilgililerce il tanılama sınav komisyonuna yapılır.
 3. BILSEM’e ögretmen seçimi ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yayımlanan kılavuz hükümlerine göre yürütülür.
 4. BILSEM’e ögretmen seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine dair kurul, komisyon ve görevler Bakanlıkça yayımlanan Yönerge ile düzenlenir.
 5. Ögrenci tanılama, kayıt kabul, nakil, devam devamsızlık ve ilişik kesme işlemleri BILSEM Modülü üzerinden yürütülür.

YEDINCI BÖLÜM

Ögrenci Işleri Kayıt Kabul, Nakil ve Başarının Degerlendirilmesi

Kayıt kabul ve nakil işlemleri

MADDE 34 – (1) Okul öncesi egitim kurumları, ilkokullar ile özel egitim programı uygulayan ortaögretim kademesindeki okullara özel egitim ihtiyacı olan bireylerin kaydı yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.

 1. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi egitim kurumları ve ilkokullara kayıtlarında il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. Ancak bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul yönetimi gerekli işlemleri başlatır. Ögrencinin kayıtlı oldugu okul, yerleştirme kararına uygun ise ögrenci bulundugu okulda ögrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ögrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli ya da geçişi konusunda gerekli işlemler yapılır.
 2. Mecburi ilkögretim çagında olup ulusal adres veri tabanındaki bilgiler esas alınarak e-Okul Sistemi üzerinden okullara kaydı yapılmış olan özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerin il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu kararı dogrultusunda diger okullara nakil yoluyla geçişleri saglanır.
 3. Kayıtların yapıldıgı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı özel egitim anaokuluna ya da özel egitim anasınıflarına yapılır.
 4. Özel egitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldıgı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını tamamlamış,79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim Saglık Raporu ile belgeleyen ögrencilerin Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda okul öncesi egitime 1 yıl daha devamları saglanır. e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi egitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi egitim kurumunda egitimlerini sürdürürler.
 5. Özel egitim ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü özel egitim okullarına kayıtta tuvalet egitimini kazanmış olma şartı aranmaz.
 6. Hastane sınıfında bir ay ve daha uzun süre egitim alacak bireyler ile evde egitim hizmeti alacak bireylerin herhangi bir okulda kayıtlarının bulunmaması hâlinde il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulunun yerleştirme kararı ile uygun türde ve kademedeki okula kaydı yapılır.
 7. Aynı tür ve kademede aynı programı uygulayan özel egitim okulları arasındaki nakiller ile bu okullardan aynı programı uygulayan özel egitim sınıflarına ya da özel egitim sınıflarından aynı programı uygulayan özel egitim okullarına nakiller için yeni bir egitsel degerlendirme ve tanılama yapılmaz. Velilere, il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu tarafından nakil yoluyla gidilecek okullarla ilgili bilgilendirme yapılarak yeni bir yerleştirme kararı alınır.
 8. Özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerin egitim kurumları arasındaki nakil veya geçiş işlemleri zamana baglı olmaksızın yapılır.
 9. Ortaögretim programı uygulanan okullardan özel egitim meslek okuluna her sınıf seviyesinden geçişi saglanan ögrencilerin egitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri saglanır. Özel egitim meslek okuluna kayıtlı olan ve yaş itibariyle örgün ortaögretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan ögrencilerin her sınıf seviyesinden ortaögretim programı uygulanan okullara geçişlerinde egitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri saglanır.
 10. Özel egitim meslek okulları ile bu programın uygulandıgı özel egitim sınıfları arasındaki nakil işlemleri alan ve dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, kayıtlı bulundugu okulda alan ve dal seçimini yapmış ögrencilerin gidecegi

 

13

 

okulda aynı alan ve dal bulunmaması hâlinde her sınıf seviyesindeki geçişlerde alan ve dal degiştirerek ögrencinin egitimine 10 uncu sınıftan devamı saglanır. Ancak nakil gidecegi okulda aynı alan bulunup dal bulunmaması halinde ise 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alanda dal degiştirerek geçişi saglanır.

 1. Ortaögretim kademesinde bulundugu ilde resmî bir okula yerleştirilemeyen ögrencilerin özel egitim meslek liselerine yatılı olarak yerleştirilmeleri ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça, diger kademelerde ögrenim görecek ögrencilerle ilgili iş ve işlemler valiliklerce yürütülür.
 2. Farklı sebeplerle okula başlaması gecikmiş bireylerden ilkögretim kademesinde özel egitim programı uygulayan özel egitim okulları ya da bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarına devam edeceklerin kaydı BEP geliştirme biriminin görüşü dogrultusunda yaş, gelişim özellikleri ve egitim performansına uygun kademedeki sınıfa okul yönetimince yapılır.
 3. Özel egitim programı uygulayan ortaögretim kurumları ile bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarına 27 yaşından gün almamış özel egitim ihtiyacı olan bireylerin kaydı yapılır.
 4. BILSEM’e yerleştirme kararı alınan ögrencilerin kayıtları Bakanlıkça yayımlanan tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Kaydı yaptırılmayan ögrenciler, kayıt haklarını kaybeder.
 5. BILSEM’e kayıtlı ögrencinin nakil iş ve işlemleri velinin ikamet adresi veya ögrencinin devam ettigi örgün egitim okuluna göre BILSEM Kayıt Bölgesi’ndeki BILSEM’e yapılır. Nakil istegi velinin yazılı talebi ile BILSEM Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Nakil talebi alınan ögrencinin dosyası nakledilen BILSEM’e 30 gün içinde gönderilir. BILSEM’ler arası nakillerde en fazla yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.
 6. BILSEM’e kayıtlı ögrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kayıt güncelleme işlemlerinin yapılması gerekir. Kademeler arası geçişlerde ögrencilerin yapılan kayıt güncelleme ve nakil işlemleri örgün egitimindeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Kayıt güncelleme işlemleri ögrencilerin kayıtlı bulundukları okuldaki e-Okul kaydı esas alınarak BILSEM Modülü üzerinden yapılır.
 7. Ögrencilerin ikamet adreslerinin degişmesi nedeniyle gittigi il veya ilçede BILSEM olmaması durumunda, BILSEM ögrencisi olma hakkı saklı kalır. Bu hüküm büyükşehir merkez ilçeleri için uygulanmaz. Bu durumdaki ögrencilerin kayıt güncelleme işlemleri, ögrencilerin kayıtlı bulundukları okuldaki e-Okul kaydı esas alınarak yapılır.

Kayıt için gerekli belgeler

MADDE 35 – (1) Özel egitim okullarına kayıtlarda;

 1. Yatılı okuyacak ögrenciler için yatılı okumasına engel olacak bir hastalıgı bulunmadıgına dair Durum Bildirir Tek Hekim Saglık Raporu,
 2. Yerleştirme kararı alınmış ögrenciler için il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu kararının sureti, istenir.

(2) BILSEM’e kayıtlarda;

 1. Kayıt formu (EK-11),
 2. Veli muvafakat belgesi (EK-12),
 3. Ögrencinin kayıtlı bulundugu okuldan alınan ögrenci belgesi, istenir.

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

MADDE 36 – (1) Özel egitim kurumlarına kayıtlı ögrencilerin okula devamları zorunlu olup devam ve devamsızlık durumu e-Okul Sistemine işlenir. Ögrencilerin mazeret göstermeksizin devamsızlık yapmaları durumunda kurumlara devamlarının saglanmasıyla ilgili tedbirler kurum yönetimince alınır.

 1. Özel egitim programı uygulanan özel egitim okullarında veya bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarında kayıtlı ögrencilere, okul yönetiminin en az iki defa yazılı uyarısına ragmen özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam 70 iş günü devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yaptırılır.
 2. Özel egitim uygulama (I. Kademe) ve özel egitim uygulama (II. Kademe) okulları ile bu okulların programlarının uygulandıgı özel egitim sınıflarında bir ya da daha fazla egitim ve ögretim yılı sürekli devamsızlık yapan ögrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulmak kaydıyla durumları boş kontenjan olarak degerlendirilip yerlerine başka ögrenci alınabilir. Bu ögrenciler okula döndüklerinde BEP geliştirme biriminin görüşü dogrultusunda yaşlarına uygun sınıf veya kademeden ögrenimlerine devam ederler.
 3. Özel egitim meslek okulu veya özel egitim uygulama okulu (III. kademe) ile bu okulların programlarının uygulandıgı özel egitim sınıflarında bir ya da daha fazla egitim ve ögretim yılı sürekli devamsızlık yapan ögrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulmak kaydıyla durumları boş kontenjan olarak degerlendirilip yerlerine başka ögrenci alınabilir. Bu ögrenciler okula döndüklerinde kayıtlı bulundukları sınıf seviyesinden ögrenimlerine devam ederler.
 4. Özel egitim meslek okulu veya özel egitim uygulama okulu (III. kademe) ile bu okulların programlarının uygulandıgı özel egitim sınıflarında iki egitim ve ögretim yılı sürekli devamsızlık yapan ögrencilerden 27 yaşından gün almamış olan ögrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulmak kaydıyla durumları boş kontenjan olarak degerlendirilir ve yerlerine ögrenci alınabilir; 27 yaşından gün almış olanların kayıtları silinerek bu ögrenciler yaygın egitim hizmetlerine yönlendirilir.

 

 

14

 

 1. Zorunlu ögrenim çagında olup örgün egitim kurumlarına devam edemeyecek ya da evde egitim hizmetinden yararlanamayacak bireyler için okula devam zorunlulugu aranmaz. Bu durumda olan bireyin velisi tarafından birey için düzenlenmiş Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu ve Engelli Saglık Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel egitim hizmetleri kuruluna yapılacak yazılı talebi dogrultusunda e-Okul Sisteminde devam zorunlulugu aranmamasına yönelik işlem yapılır.
 2. BILSEM’lerde, egitim ve ögretim yılı boyunca devamsızlık süresi egitim süresinin % 30’unu geçemez. Mazeretsiz olarak bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir. Ögrencinin ikamet adresinin degişmesi nedeniyle gittigi il veya ilçede BILSEM olmaması durumunda ya da zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış ögrencilere velisinin yazılı talebi dogrultusunda bu hüküm uygulanmaz.
 3. BILSEM’e kayıtlı olup kaydını güncellemeyen ögrencilerin BILSEM ile ilişigi kesilir.
 4. Özel yetenekli ögrenciler, her program sonunda BILSEM ögretmenler kurulunda degerlendirilir. Bu degerlendirme sonunda ögrencinin BILSEM’deki egitimine devamının yararlı olamayacagı kararı alınırsa bu karar veliye bildirilir. Ögretmenler kurulunca velinin de katılımı ile yapılacak olan toplantıda durum tekrar degerlendirilir ve oy çoklugu ile alınan karar dogrultusunda ögrencinin kaydı silinir.

Ögrenci karnesi ve bireysel gelişim raporu

MADDE 37 – (1) Özel egitim programları uygulanan okullar ile bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarında egitimlerini sürdüren ögrencilere BEP’lerinde yer alan ve her dönemde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin kazanım düzeyinin ayrıntılı olarak yazıldıgı bireysel gelişim raporu e-Okul Sistemi üzerinden düzenlenir ve dönem sonunda karneyle birlikte verilir.

(2) Karneler ve bireysel gelişim raporları özel egitim ögretmenleri veya alan ögretmeni tarafından doldurulur.

Ögrenci başarısının degerlendirilmesi

MADDE 38 – (1) Özel egitim okulları ile özel egitim sınıflarına devam eden ögrencilerin başarılarının degerlendirilmesinde aşagıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Tüm ölçme ve degerlendirme süreçlerinde ögrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve egitim performansları dogrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
 2. Merkezî sistem sınavlarına girecek ögrenciler için sınavlarda gerekli tedbirler alınır.
 3. Görme yetersizligi olan ögrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş deger sorular hazırlanarak degerlendirme yapılır.

ç) Motor becerilerde yetersizligi olan ögrenciler velinin yazılı talebi dogrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.

 1. Velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı dogrultusunda ilkögretim programı uygulanan özel egitim okullarında ve bu programın uygulandıgı özel egitim sınıflarında ögrencilere ilkokul kademesinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
 2. Özel egitim programı uygulanan okullar ile bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarında ögrenciler için bütün derslerde her dönemde kazandırılması hedeflenen amaçlara ilişkin davranışların yer aldıgı çizelgeler hazırlanarak bireysel gelişim raporu düzenlenir. Bu çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır.
 3. Özel egitim programı uygulanan okullar ile bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarında devam şartını saglayan ögrenciler başarısız olarak degerlendirilmez. Ögrencilerin başarıları aşagıdaki şekilde degerlendirilir:

DERECE

PUANLAMA

Pekiyi

85-100

Iyi

70-84

Orta

55-69

Geçer

45-54

 1. Özel egitim uygulama okulunda (II. kademe) ve bu okulda uygulanan özel egitim programlarının okutuldugu özel egitim sınıflarında ögrenimlerine devam eden ögrenciler merkezi sistem sınavlarından muaf tutulurlar.

SEKIZINCI BÖLÜM

Özel Egitim Hizmetleri Kurulu ve Özel Egitim Degerlendirme Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Özel egitim hizmetleri kurulu

MADDE 39 – (1) Özel egitim hizmetleri kurulu, il millî egitim müdürlükleri ile RAM bulunan ilçe millî egitim müdürlüklerinde oluşturulur.

 1. Bu kurul özel egitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürünün başkanlıgında;
 1. En az bir özel egitim degerlendirme kurulu başkanı,
 2. En az bir resmî özel egitim kurum müdürü veya kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim yapılan kurumlardan bir

 

müdür,

 

 

 1. En az bir rehberlik ögretmeni,

ç) En az bir özel egitim ögretmeninden,

 

 

15

 

oluşur.

 1. Gerektiginde görüşlerine başvurulmak üzere bireyin velisinin ve ilgili kurumlardan personelin kurula katılımı saglanır.
 2. Özel egitim hizmetleri kurulu oluşturulurken her üye için bir yedek üye belirlenir.

Özel egitim hizmetleri kurulunun görevleri

MADDE 40 – (1) Özel egitim hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birligi yaparak özel egitim hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini saglamak.
 2. Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda ve velinin yazılı talebi dikkate alınarak bireyin resmî bir okula yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel egitim tedbirlerini almak.
 3. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim alacak ögrencilerin ortaögretim kademesinde resmî bir okula yerleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ögrenci yerleştirme ve nakil komisyonu ile iş birligi yapmak.

ç) Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında egitim faaliyetlerini yürüten özel okullarda egitimlerini sürdüren ögrenciler için okul yönetimi veya velinin yazılı talebi ile Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda kayıtlı bulundukları okulda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitime devam kararı almak.

 1. Bulundugu ilde bir okula yerleştirilemeyen ögrencilerden yatılı ilkögretim kurumuna veya özel egitim meslek lisesine yerleştirilecek ögrencilere ilişkin bilgileri il millî egitim müdürlügüne göndermek.
 2. Egitsel degerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları, yeniden degerlendirilmesi amacıyla RAM’a göndermek.
 3. Resmî ve özel okullara kayıtlı olan ögrencilerden evde veya hastanede egitim hizmetinden yararlanacaklara karar vermek.
 4. Erken çocukluk dönemi egitimi hizmetlerinden yararlanacak çocuklara karar vermek. g) Özel egitim degerlendirme kurulu tarafından evde veya hastanede egitim hizmeti kararının verildigi tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bu ögrenciler için egitim hizmetlerini planlamak.
 5. Egitim ve ögretim yılının başlamasından on iş günü önce evde egitimi gerekli kılan şartları yeniden degerlendirerek ögrencinin yeni egitim ve ögretim yılında da evde egitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacagına karar vermek.

ı) Evde veya hastanede egitim ile erken çocukluk dönemi egitimi hizmetlerine ilişkin süreci planlamak ve bu işlemlerin yürütülmesi için il veya ilçe millî egitim müdürlügü ile iş birligi yapmak.

 1. Velinin yazılı talebi ve bireyin tedavisinden sorumlu hekimin yazılı görüşü dogrultusunda hastane sınıfında egitimin başlamasına veya sonlandırılmasına karar vermek.
 2. Velinin yazılı talebi ve Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda özel egitim ihtiyacı olan ögrencinin okul öncesi egitim süresinin uzatılmasına karar vermek.
 3. Destek egitim odası açılması için il veya ilçe millî egitim müdürlügüne teklifte bulunmak.
 4. Açılması planlanan özel egitim sınıfının egitim verecegi kademe, hizmet verilecek engel türü ve bu sınıfta uygulanacak egitim programına ilişkin hususlara karar vererek özel egitim sınıfı açılması için il veya ilçe millî egitim müdürlügüne teklifte bulunmak.
 5. Zorunlu ögrenim çagında olup örgün egitim kurumlarına devam edemeyecegini ya da evde egitim hizmetinden yararlanamayacagını belgelendiren ögrenciler için velisinin yazılı talebi dogrultusunda kayıtlı bulundukları okula bu ögrenciler için okula devam etme zorunlulugu aranmayacagına ilişkin kararı bildirmek.
 6. Ilçe özel egitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınamayan ögrenciler için il özel egitim hizmetleri kurulu tarafından gerekli işlemlerin yapılması yoluyla söz konusu ögrencilerin egitime erişimlerini saglamak.
 7. Bakanlıkça özel yetenekli olarak tanılanan ögrencilerin BILSEM’e yerleştirilmesi ile ilgili kararı almak.

ö) Ilkögretim programını takip eden özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler ile ortaögretim programlarını takip eden ögrencilerden ögrenimlerini tamamlayamayanlar ya da ögrenim çagı dışına çıkanlar ile örgün egitim kurumlarındaki ögrenim hakkını kullanan ögrencileri Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda açık ögretim okullarına yönlendirmek.

Özel egitim hizmetleri kurulu çalışma usul ve esasları

MADDE 41 – (1) Özel egitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:

 1. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
 2. Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç on iş günü içinde yerlerine görevlendirme yapılır.
 3. Kurul kararları oy çoklugu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandıgı oy yönünde karar alınmış

sayılır.

ç) Kurul haftada bir kez toplanır. Ancak kurul başkanının gerekli gördügü durumlarda kurul, belirlenen süreye baglı

kalınmaksızın da toplanabilir.

 1. Özel egitim hizmetleri kurulu tarafından Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu incelenerek en geç on iş günü içinde karara baglanır ve bu karar, bireyin velisine, ilgili okula ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.
 2. Kurul üyelerinden birinin izinli ya da raporlu olması durumunda yerine yedek üye görevlendirilir.

Özel egitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar

 

 

16

 

MADDE 42 – (1) Özel egitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazların degerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler aşagıdaki hususlara göre yürütülür:

 1. Veli, egitsel degerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararlarına, kararın kendisine teblig edildigi tarihten itibaren otuz iş günü içinde itiraz edebilir.
 2. Yerleştirme kararı verilen okul yönetimi, ögrencilerin okula kayıt tarihinden itibaren en az otuz iş günü izleme süreci sonunda ögrenciyle ilgili egitsel degerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararına itiraz edebilir.
 3. Il veya ilçe özel egitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar, itirazın kurula ulaştıgı günden itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç veliye, okula ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.

Özel egitim degerlendirme kurulu

MADDE 43 – (1) Özel egitim degerlendirme kurulu RAM müdürlügünün teklifi ve il veya ilçe millî egitim müdürlügünün onayı ile RAM’larda oluşturulur.

 1. Bu kurul müdür yardımcısı başkanlıgında;
 1. Özel egitim hizmetleri bölüm başkanı,
 2. En az bir rehberlik ögretmeni,
 3. En az bir özel egitim ögretmeninden, oluşur.
 1. Bu kurula ilgili bireyin velisi veya kendisi üye olarak katılır.
 2. Gerektiginde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların personellerinin kurula katılımı saglanır.
 3. Özel egitim degerlendirme kurulu oluşturulurken ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki her üye için bir yedek üye belirlenir.

Özel egitim degerlendirme kurulunun görevleri

MADDE 44 – (1) Özel egitim degerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Bireylerin egitsel degerlendirme ve tanılamasını yaparak özel egitim ihtiyacına karar vermek.
 2. Egitsel degerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu düzenleyerek RAM müdürünün onayına sunmak.
 3. Bireyin egitsel degerlendirme ve tanılamasına ilişkin bilgi ve belgelerin yer aldıgı dosyayı incelemek.

ç) Itirazların degerlendirilmesi amacıyla yönlendirilen bireylerin yeniden egitsel degerlendirme ve tanılamasını yapmak.

 1. Egitsel degerlendirme ve tanılama sonucunu dikkate alarak birey için en az sınırlandırılmış egitim ortamı ve özel egitim hizmetine ilişkin öneride bulunmak.
 2. Ailenin egitsel degerlendirme ve tanılama sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini saglamak.
 3. Ailelerin ihtiyaçları dogrultusunda rehberlik hizmetleri bölümü ile işbirligi içerisinde aile egitim programları düzenlemek, diger kurum ve kuruluşlarda düzenlenen aile egitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek.
 4. Egitsel degerlendirme ve tanılama sonucu Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında egitim faaliyetlerini yürüten kurumlarda destek egitim hizmeti alması uygun görülen ögrencilerin egitim planlarını yapmak.
 1. Bakanlıkça tanılanan özel yetenekli ögrencileri BILSEM’e yönlendirmek.
 2. BILSEM’e ögrenci alımı ile ilgili Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilen takvim dışında genel zihinsel yetenek alanında özel egitim degerlendirme kurulunca, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında Il tanılama komisyonunca tanılaması yapılan ögrencileri destek egitim odalarına yönlendirmek.

Özel egitim degerlendirme kurulu çalışma usul ve esasları

MADDE 45 – (1) Özel egitim degerlendirme kurulu çalışma usul ve esasları şunlardır:

 1. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
 2. Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç beş iş günü içinde yerlerine görevlendirme yapılır.
 3. Kurul kararları oy çoklugu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandıgı oy yönünde karar alınmış

sayılır.

ç) Kurula yapılan egitsel degerlendirme ve tanılamaya ilişkin yapılan başvurular, inceleme tarihinden itibaren en geç

otuz iş günü içinde karara baglanır, hazırlanan Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu (EK-2) zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisine, bireyin velisine ya da yazılı dilekçe ile yetkilendirdigi kişiye imza karşılıgı verilir.

 1. Kurul üyelerinden birisinin izinli ya da raporlu olması durumunda yerine yedek üye görevlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Okul ve Kurumlardaki Kurullar, Komisyonlar, Birimler

Bilim ve sanat merkezi ögretmenler kurulu

MADDE 46 – (1) BILSEM ögretmenler kurulu, BILSEM’lerde egitim ve ögretim faaliyetlerinin bilim ve sanat merkezinin amaçlarına uygun şekilde yürütülmesi amacıyla BILSEM müdürü başkanlıgında BILSEM müdür yardımcıları ve BILSEM ögretmenlerinden oluşur.

 1. BILSEM ögretmenler kurulu egitim ve ögretim döneminin başında ve sonunda toplanır. Ancak bu kurul, BILSEM müdürünün gerekli gördügü durumlarda belirlenen dönem dışında da toplanabilir.

 

 

17

 

 1. BILSEM’lerde egitim ve ögretim yılı başında yapılan ögretmenler kurulunda araştırma ve geliştirme ekibi oluşturulur. Bir egitim ve ögretim yılı süresince görev yapacak ihtiyaç duyulan diger ekip ve komisyonların belirlenmesi ve üyelerin seçimi yapılır.
 2. BILSEM ögretmenler kurulunca oluşturulan kurul ya da komisyonun çalışma usul ve esasları ile görevleri planlanır.
 3. Gerektiginde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardaki personelin kurula katılımı saglanır.
 4. Kurul kararları oy çoklugu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandıgı oy yönünde karar alınmış

 

sayılır.

 

 

 1. BILSEM ögretmenler kurulu kararları tutanakla imza altına alınır.

Bireyselleştirilmiş egitim programı geliştirme birimi

MADDE 47 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için okulda BEP hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi

 

oluşturulur.

 1. BEP geliştirme birimi okul müdürü veya görevlendirecegi bir müdür yardımcısının başkanlıgında;
 1. Rehberlik ögretmeni,
 2. Ögrencinin sınıf ögretmeni,
 3. Ögrencinin dersini okutan alan ögretmenleri, ç) Ögrencinin velisi,
 4. Ögrenciden oluşur.
  1. Gerektiginde görüşlerine başvurulmak üzere, özel egitim degerlendirme kurulundan bir üyenin BEP geliştirme birimine katılımı saglanır.
  2. Mesleki egitim veren özel egitim okullarında egitim ve ögretim hizmetlerini planlamak, izlemek ve degerlendirmek amacıyla BEP geliştirme birimine meslek derslerini okutan bir alan ögretmeni katılır.
  3. Bu birimin çalışma usul ve esasları okul yönetimince belirlenir. Bireyselleştirilmiş egitim programı geliştirme biriminin görevleri MADDE 48 – (1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:
 1. BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve degerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu saglamak.
 2. Ögrencinin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile egitim ihtiyaçları dogrultusunda BEP’inde degişiklik ve düzenlemeler yapmak.
 3. Egitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini konusunda okul yönetimine ve ögretmenlere önerilerde bulunmak.

ç) Okuldaki diger birim ve kurullarla iş birligi yapmak.

 1. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerine devam eden ögrencilerden destek egitim odasında egitim alacak ögrencileri, egitim hizmeti sunulacak dersleri ve haftalık ders saati sayısını belirlemek.
 2. Ilkögretim ya da mesleki ve teknik ortaögretim programlarının uygulandıgı özel egitim okullarında ya da bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarında egitimlerini sürdüren ögrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitime uygun olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek.
 3. Ögretim ve degerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile ögretim materyallerini belirlemek.
 4. Özel egitim sınıflarına kayıtlı ögrencilerden yetersizligi olmayan akranlarıyla bir arada egitim alacak ögrencileri belirlemek ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak.
 1. Özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerden sınavlarda refakat edilmesi gerekenleri belirlemek.
 2. Özel egitim programı uygulayan okullardaki ögrencilerden grup egitimine uyum saglayamayanların grup egitimine hazırlanması amacıyla bire bir egitime başlamasına ve bire bir egitimin sona erdirilmesine karar vermek.

ı) Velinin yazılı talebi üzerine, ilkokulda ögrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapmasına karar vermek.

 1. Farklı sebeplerle okula başlaması gecikmiş olan ve il veya ilçe özel egitim hizmetleri kurulu kararıyla ilkögretim kademesinde özel egitim programı uygulayan okul ya da bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarına devam etmesine karar verilen ögrencilerin; yaş, gelişim özellikleri ve egitim performansına uygun kademedeki sınıfa yerleştirilmesine karar vermek.
 2. Okuldaki diger kurul ve birimlerle iş birligi içinde çalışmak.

(2) Özel egitim meslek okullarında oluşturulan BEP geliştirme birimi, diger görevlerinin yanı sıra aşagıdaki görevleri de yerine getirir:

 1. Ögrencileri alan ve dala yönlendirmek.
 2. Meslek derslerini okutan alan ögretmenleri arasından koordinatör ögretmenleri belirlemek.
 3. Koordinatör ögretmenin görüşleri dogrultusunda mesleki egitim yapılacak işletmeleri belirlemek. ç) Işletmelerde uyum güçlügü yaşayan ögrencilerin yeni bir işletmeye yerleştirilmesine karar vermek.
 4. Koordinatör ögretmenlerin çalışma planlarını hazırlamak.
 5. Işletmelerdeki çalışmalarıyla ilgili koordinatör ögretmenlerce hazırlanan raporlar dogrultusunda ögrencilerin egitim planlarında degişiklik ve düzenlemeler yaparak gerekli tedbirleri almak.

 

 

18

 

 1. Mezun olacak ögrencilerin egitim aldıgı meslek alanında istihdam edilebilmeleri için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birligi yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personel, Görev ve Sorumlulukları

 

BIRINCI BÖLÜM

Okul ve Kurumlarda Görevli Personelin Görev ve Sorumlulukları

Okul müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 49 – (1) Müdür, Türk Millî Egitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri dogrultusunda okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün özel egitim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler ile ailelerine yönelik özel egitim hizmetlerinin sunulmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.
 2. Özel egitim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kurulların, birimlerin oluşumu ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini saglar.
 3. Okuldaki ögretmenlerin özel egitim hizmetleri kapsamında iş birligi içinde çalışmalarını saglar. ç) Okuldaki personelin işle ilgili saglık ve güvenligini saglar.

Müdür başyardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 50 – (1) Müdür başyardımcısı görevlerini, bulundugu okulun özelliklerini dikkate alarak yapar. Müdürün olmadıgı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

 1. Müdür başyardımcısı, okulun her türlü egitim, ögretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okul amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
 2. Özel egitim hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu saglar ve bu hizmetlerle ilgili okul müdürünün verecegi görevleri yerine getirir.
 3. Görev tanımında belirtilen diger görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.

Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 51 – (1) Müdür yardımcısı görevlerini, bulundugu okulun özelliklerini dikkate alarak yapar.

 1. Müdür yardımcısı, okulun her türlü egitim, ögretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okul amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
 2. Özel egitim hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu saglar ve bu hizmetlerle ilgili okul müdürünün verecegi görevleri yerine getirir.
 3. Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi ögretmen ve ögrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.
 4. Görev tanımında belirtilen diger görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.

Teknik müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 52 – (1) Döner sermayesi bulunan özel egitim okullarında müdür yardımcılarından biri, ilgili mevzuat hükümlerine göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.

(2) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdigi diger görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 53 – (1) Özel egitim meslek liseleri ve özel egitim meslek okullarında okulun fiziki şartları ve atölye sayısı dikkate alınarak alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine, atölye laboratuvar ve meslek dersleri ögretmenleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilerek görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.

Grup gözetimi ve egitimi görevi verilen özel egitim ögretmeninin görev ve sorumlulukları

MADDE 54 – (1) Yatılı özel egitim okullarında grup gözetimi ve egitimi görevi verilen ögretmenin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Ders saati bitiminden 30 dakika önce okulda bulunur ve 6 saat süreyle okuldaki görevini sürdürür.
 2. Grubundaki ögrenciler için egitim hizmetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetleri planlayarak yürütür.
 3. Grubundaki ögrencilerin etütlerde ders çalışmalarını saglar ve onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olur.

ç) Ögrencilerin kişisel sorun ve ihtiyaçları ile ilgilenir, gerekli durumlarda okul yönetimi ve diger ilgili personele bilgi

 

verir.

 

 

 1. Ögrencilerin gelişimi ve davranışlarını degerlendirir, gerekli bilgileri ögrenci gözlem defterine kaydeder.
 2. Grup gözetimi ve egitimi ile ilgili yaptıgı çalışmaları günlük olarak planlar ve ders defterine işler.

Meslek derslerini okutan alan ögretmenlerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 55 – (1) Işe yönelik beceriler ile meslek alanlarına yönelik uygulamalı meslek dersleri alan ögretmenlerince

 

okutulur. Bu ögretmenler diger görevlerinin yanında aşagıdaki görevleri yürütürler:

 

19

 

 1. Uygulamalı mesleki egitimin düzenli olarak sürdürülebilmesi için, ögrencilerin özelliklerine uygun atölye veya uygulama sınıfı ortamını hazırlar ve güvenlik tedbirlerini alır.
 2. Alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri ile iş birligi içinde çalışır.
 3. Okuldaki kurullar ve birimlerle iş birligi yapar.

ç) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek ögretim sürecinde uygular.

 1. Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır.
 2. Atölye veya uygulama sınıfındaki çalışmaları diger ögretmenlerle birlikte yürütür.
 3. Atölye veya uygulama sınıfındaki taşınırların kaydını yaparak bunları kullanıma hazır hâlde bulundurur.

Koordinatör ögretmenin görev ve sorumlulukları

MADDE 56 – (1) Özel egitim meslek liseleri ve özel egitim meslek okullarında meslek derslerini okutan alan ögretmenleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre koordinatör ögretmen görevlendirilir, ilgili mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Bu ögretmenler;

 1. En fazla 15 ögrenciden sorumludur.
 2. Millî Egitim Bakanlıgı Ortaögretim Kurumları Yönetmeliginde yer alan görev ve sorumluluklar ile BEP geliştirme birimi tarafından belirlenen görevleri yerine getirirler.
 3. Koordinatör ögretmenler, BEP geliştirme birimi tarafından hazırlanan program dogrultusunda haftada iki gün okulda, üç gün işletmelerde görev yaparlar.

Ögretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 57 – (1) Ögretmenler; kendilerine verilen şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun egitim, ögretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

 1. Ögretmenler bu görevlerinin yanında aşagıdaki görevleri de yürütürler:
 1. BEP’in hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birligi yapar.
 2. BEP’i uygular ve degerlendirir.
 3. Okuldaki aile egitim çalışmalarına katılır, sınıfındaki ögrencilerinin ailelerine yönelik aile egitim çalışmalarını planlar ve yürütür.

ç) Ögrencilerin egitim performansları dogrultusunda başka bir okula yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birligi yapar.

 1. Ögrencilerin özel gereksinimlerinden dolayı kullandıgı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirleri alır.
 2. Özel egitim okulları ile özel egitim sınıflarında grup egitimi esastır. Ancak ögrencilerin egitim performansları ve ihtiyaçları dogrultusunda bire bir egitim de yapar.
 3. Sınıf ögretmenliginin esas oldugu okullarda, alan ögretmenleri tarafından okutulan teorik ve uygulamalı derslerin işlenişine destek vermek üzere derslere katılır.
 4. Bireysel gelişim raporu, egitsel degerlendirme istek formunun düzenlenmesinde diger ögretmenler ile iş birligi yapar.

g) Özel yetenekli ögrencilerin danışman rehber ögretmeni veya ögretmenleriyle iş birligi içinde gelişimini takip eder.

 1. Görev alanı ile ilgili müdürün verecegi diger görevleri yapar.

Usta ögreticinin görev ve sorumlulukları

MADDE 58 – (1) Usta ögreticiler; 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Egitim Bakanlıgı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Ögreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre çalışır.

Özel egitim kurumlarında görev yapan diger personel

MADDE 59 – (1) Özel egitim kurumlarında çocuk gelişimi ve egitimcisi, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve ihtiyaç duyulması halinde diger mesleklerden de personel ihtiyaca göre atanabilir veya diger kurum ve kuruluşlar ile iş birligi yapılarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesindeki hükümler dogrultusunda görevlendirilebilir.

(2) Bu personel, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

 

 

 

Ögretmenlerin nöbeti

 

BIRINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

MADDE 60 – (1) Ögretmenlerin okul müdürlüklerince düzenlenen nöbet çizelgesine göre nöbet tutmaları saglanır. Özel egitim anaokulları, özel egitim anasınıfları ile özel egitim sınıflarında görevli özel egitim ögretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı ögrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.

 1. Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer.

 

20

 

 

yapılır.

 
 1. Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen ögretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen ögretmen gibi işlem

 

 1. Nöbetlerde uyulması gereken esaslar ögretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi ögretmen görev

 

talimatnamesi hazırlanır. Ögretmenlere yazılı olarak duyurulur.

 1. Engelli çocugu bulunan ögretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

Kılık-kıyafet

MADDE 61 – (1) Ögrenciler okullarda 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüge konulan Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Okul Ögrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik, personel ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüge konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uyar.

(2) Tören ve toplantılar dışında, resmî özel egitim okulları ile özel egitim sınıflarında görevli ögretmenler egitim etkinliklerinde rahat hareket edebilmelerine imkân saglayacak serbest kıyafet giyebilirler.

Özel egitim araç gereçleri

MADDE 62 – (1) Resmî özel egitim kurumlarının, özel egitim sınıflarının, destek egitim odalarının ögretim materyalleri, özel araç gereçleri ile donatım ihtiyaçları valiliklerce veya Bakanlıgın ilgili birimince karşılanır.

Ücretsiz taşıma

MADDE 63 – (1) Resmî özel egitim okullarındaki ögrenciler, özel egitim sınıflarındaki ögrenciler, yaygın egitim hizmetlerinden yararlanan özel egitim ihtiyacı olan kursiyerlerin kurumlara ulaşımları 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Egitim Bakanlıgı Taşıma Yoluyla Egitime Erişim Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda ücretsiz saglanır.

Ücretsiz ögle yemegi

MADDE 64 – (1) Resmî özel egitim okullarında gündüzlü olarak egitimlerini sürdüren ögrencilere ücretsiz ögle yemegi genel bütçeden karşılanan ödenekle Genel Müdürlükçe verilir.

Seçmeli dersler ve ders dışı egitim çalışmaları

MADDE 65 – (1) Özel egitim okullarında ve özel egitim sınıflarında seçmeli dersler ile ders dışı egitim çalışmalarında grup oluşturulmasında sayı şartı aranmaz, sınıf mevcudu esas alınır.

Çalışma takvimi

MADDE 66 – (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl, ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladıgı günden kesildigi güne kadar okulun açık bulundugu günlerle ögrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli egitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüge konulur.

 

 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

 

IKINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; Millî Egitim Temel Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Egitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili diger kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Resmî özel egitim okulları ve kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitim yapılan okullardaki iş ve işlemlerde okulun türü ve kademesine göre Bakanlıkça yayımlanan diger mevzuat hükümleri birlikte uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeligin;

 1. Egitsel degerlendirme, tanılama ve Özel Egitim Degerlendirme Kurulu ile ilgili hükümlerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile Millî Egitim Bakanı birlikte,
 2. Egitsel degerlendirme, tanılama ile Özel Egitim Degerlendirme Kurulu ilgili hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Egitim Bakanı,

yürütür.

Web Uygulama: EkoPro